Lớp 5

Tiếng Việt 5/1

13.000 vnđ

Tiếng Việt 5/2

12.700 vnđ

Toán 5

10.700 vnđ

Khoa học 5

11.000 vnđ

Âm nhạc 5

4.000 vnđ

Mĩ Thuật 5

8.200 vnđ

Đạo đức 5

3.800 vnđ