Bảng giá sách bổ trợ lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

12/06/2020
STT Tên sách Khổ sách
(cm)
Số trang (ruột)  Giá bìa (đồng) 
        Bộ 'Kết nối tri thức với cuộc sống'
1  Vở bài tập Toán 1, tập 1 17 x 24 108      16,000
2  Vở bài tập Toán 1, tập 2 17 x 24 108      16,000
3  Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1  17 x 24 72      13,000
4  Vở bài tập Tiếng Việt, tập 2  17 x 24 72      13,000
5  Tập viết, tập 1 17 x 24 52        9,000
6  Tập viết, tập 2 17 x 24 48        8,000
7  Vở bài tập Đạo đức 1  17 x 24 64      11,000
8  Vở bài tập Âm nhạc 1  17 x 24 36        8,000
9  Vở bài tập Mĩ thuật 1 17 x 24 48      10,000
10  Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 17 x 24 80      13,000
11  Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1  17 x 24 44        9,000
Cộng           732  126,000
        Bộ 'Chân trời sáng tạo'
1  Vở bài tập Toán 1, tập 1 17 x 24 104      16,000
2  Vở bài tập Toán 1, tập 2 17 x 24 96      15,000
3  Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1  17 x 24 60      12,000
4  Vở bài tập Tiếng Việt, tập 2  17 x 24 84      15,000
5  Tập viết, tập 1 17 x 24 52        9,000
6  Tập viết, tập 2 17 x 24 32        7,000
7  Vở bài tập Đạo đức 1  17 x 24 44      10,000
8  Vở bài tập Âm nhạc 1  17 x 24 36      13,000
9  Vở bài tập Mĩ thuật 1 17 x 24 48      10,000
10  Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 17 x 24 92      16,000
11  Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1  17 x 24 80      15,000
Cộng           728  138,000
        Bộ 'Cùng học để phát triển năng lực'
1  Vở bài tập Toán 1, tập 1 17 x 24 88      14,000
2  Vở bài tập Toán 1, tập 2 17 x 24 76      12,000
3  Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1  17 x 24 88      16,000
4  Vở bài tập Tiếng Việt, tập 2  17 x 24 68      14,000
5  Tập viết, tập 1 17 x 24 40        7,000
6  Tập viết, tập 2 17 x 24 36        6,000
7  Vở bài tập Đạo đức 1  17 x 24 44        9,000
8  Vở bài tập Mĩ thuật 1 26,5 x 19 68      15,000
9  Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 17 x 24 68      11,000
Cộng           576  104,000
        Bộ 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục'
1  Vở bài tập Toán 1, Tập 1 19 x 26,5 68      16,000
 Vở bài tập Toán 1, Tập 2 19 x 26,5 68      16,000
3  Vở bài tập Tiếng Việt 1, Tập 1 19 x 26,5 76      17,000
4  Vở bài tập Tiếng Việt 1, Tập 2 19 x 26,5 68      16,000
5  Vở bài tập Đạo đức 1 19 x 26,5 60      14,000
6  Vở bài tập Mĩ thuật 1 19 x 26,5 40      13,000
7  Vở bài tập Âm nhạc 1 19 x 26,5 40      13,000
8  Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 A 19 x 26,5 68      18,000
9  Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 B 19 x 26,5 56      16,000
10  Tập viết 1 - Tập 1 17 x 24 60      11,000
11  Tập viết 1 - Tập 2 17 x 24 28        6,000
Cộng           632  156,000
1  Tiếng Anh 1 - Sách bài tập 19 x 26,5 60      35,000
2  Tiếng Anh 1 (Family and Friends) -         Sách bài tập 20,5 x 27,5 64      71,000

 

Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Các bài liên quan