Giá bán sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 phục vụ năm học 2020 - 2021

12/06/2020

 

STT MÃ SÁCH TÊN SÁCH  GIÁ BÌA (Đ) 
     LỚP  2 (6 cuốn)  
1 1H201  Tiếng Việt 2/1                13,000
2 1H202  Tiếng Việt 2/2                13,000
3 1H203  Toán 2                13,000
4 1H212  Tập viết 2/1                  4,000
5 1H213  Tập viết 2/2                  4,000
6 1H204  Tự nhiên và Xã hội 2                  6,000
       Cộng bộ sách lớp 2 - Sách học sinh                53,000
     LỚP 3 (6 cuốn)  
1 1H301  Tiếng Việt 3/1                13,000
2 1H302  Tiếng Việt 3/2                13,000
3 1H303  Toán 3                13,000
4 1H304  Tự nhiên và Xã hội 3                11,000
5 1H312 T ập viết 3/1                  4,000
6 1H313  Tập viết 3/2                  4,000
       Cộng bộ sách lớp 3 - Sách học sinh                58,000
     LỚP 4 (9 cuốn)  
1 1H401  Tiếng Việt 4/1                15,000
2 1H402 T iếng Việt 4/2                14,000
3 1H403  Toán 4                13,000
4 1H404  Khoa học 4                12,000
5 1H405  Lịch sử và Địa lí 4                13,000
6 1H406  Âm nhạc 4                  4,000
7 1H407  Mĩ thuật 4                  7,000
8 1H408  Đạo đức 4                  4,000
9 1H409 Kĩ thuật 4                  5,000
       Cộng bộ sách lớp 4 - Sách học sinh                87,000
     LỚP 5 (9 cuốn)  
1 1H501  Tiếng Việt 5/1                15,000
2 1H502  Tiếng Việt 5/2                14,000
3 1H503  Toán 5                13,000
4 1H504  Khoa học 5                13,000
5 1H505  Lịch sử và Địa lí 5                11,000
6 1H506  Âm nhạc 5                  5,000
7 1H507  Mĩ thuật 5                  9,000
8 1H508  Đạo đức 5                  4,000
9 1H509  Kĩ thuật 5                  5,000
        Cộng bộ sách lớp 5 - Sách học sinh                89,000
     LỚP 6 (12 cuốn)  
1 2H601 Toán 6/1                  8,000
2 2H602 Toán 6/2                  6,000
3 2H608  Ngữ văn 6/1                10,000
4 2H609  Ngữ văn 6/2                11,000
5 2H612  Lịch sử 6                  6,000
6 2H613  Địa lí 6                  7,000
7 2H620  Sinh học 6                15,000
8 2H614  Giáo dục công dân 6                  4,000
9 2H615  Âm nhạc và Mĩ thuật 6                13,000
10 2H607  Công nghệ 6                12,000
11 2H605  Vật lí 6                  7,000
12 2H617  Tiếng Anh 6                16,000
13 2H619  Tiếng Pháp 6                  9,000
14 2H616  Tiếng Nga 6                12,000
15 2H621  Tiếng Trung Quốc 6                  8,000
16 2H622  Tiếng Nhật 6                18,000
       Cộng bộ sách lớp 6 - Sách học sinh + Tiếng Anh              115,000
       Cộng bộ sách lớp 6 - Sách học sinh + Tiếng Pháp              108,000
       Cộng bộ sách lớp 6 - Sách học sinh + Tiếng Nga              111,000
       Cộng bộ sách lớp 6 - Sách học sinh + Tiếng Trung Quốc              107,000
       Cộng bộ sách lớp 6 - Sách học sinh + Tiếng Nhật              117,000
     LỚP 7 (12 cuốn)  
1 2H708  Ngữ văn 7/1                12,000
2 2H709  Ngữ văn 7/2                10,000
3 2H712  Lịch sử 7                12,000
4 2H713  Địa lí 7                16,000
5 2H720  Sinh học 7                17,000
6 2H714  Giáo dục công dân 7                  4,000
7 2H715  Âm nhạc và Mĩ thuật 7                14,000
8 2H701  Toán 7/1                  9,000
9 2H702  Toán 7/2                  5,000
10 2H707  Công nghệ 7 (nông nghiệp)                13,000
11 2H705  Vật lí 7                  6,000
12 2H717  Tiếng Anh 7                16,000
13 2H719  Tiếng Pháp 7                12,000
14 2H716  Tiếng Nga 7                13,000
15 2H721  Tiếng Trung Quốc 7                11,000
16 2H723  Tiếng Nhật 7                13,000
       Cộng bộ sách lớp 7 - Sách học sinh + Tiếng Anh              134,000
       Cộng bộ sách lớp 7 - Sách học sinh + Tiếng Nga              131,000
       Cộng bộ sách lớp 7 - Sách học sinh + Tiếng Pháp              130,000
       Cộng bộ sách lớp 7 - Sách học sinh + Tiếng Trung Quốc              129,000
       Cộng bộ sách lớp 7 - Sách học sinh + Tiếng Nhật              131,000
     LỚP 8 (13 cuốn)  
1 2H811  Ngữ văn 8/1                10,000
2 2H812  Ngữ văn 8/2                10,000
3 2H815  Lịch sử 8                12,000
4 2H816  Địa lí 8                13,000
5 2H817  Giáo dục công dân 8                  4,000
6 2H805  Vật lí 8                  8,000
7 2H807  Hóa học 8                12,000
8 2H801  Toán 8/1                  8,000
9 2H802  Toán 8/2                  8,000
10 2H809  Sinh học 8                18,000
11 2H810  Công nghệ 8                17,000
12 2H818  Âm nhạc và Mĩ thuật 8                15,000
13 2H820  Tiếng Anh 8                14,000
14 2H822  Tiếng Pháp 8                12,000
15 2H819  Tiếng Nga 8                17,000
16 2H823  Tiếng Trung Quốc 8                10,000
17 2H825  Tiếng Nhật 8                14,000
       Cộng bộ sách lớp 8 - Sách học sinh + Tiếng Anh              149,000
       Cộng bộ sách lớp 8 - Sách học sinh + Tiếng Pháp              147,000
       Cộng bộ sách lớp 8 - Sách học sinh + Tiếng Nga              152,000
       Cộng bộ sách lớp 8 - Sách học sinh + Tiếng Trung Quốc              145,000
       Cộng bộ sách lớp 8 - Sách học sinh + Tiếng Nhật              149,000
     LỚP 9 (13 cuốn)  
1 2H912  Ngữ văn 9/1                14,000
2 2H913  Ngữ văn 9/2                12,000
3 2H916  Lịch sử 9                14,000
4 2H917  Địa lí 9                13,000
5 2H918  Giáo dục công dân 9                  4,000
6 2H905  Vật lí 9                12,000
7 2H907  Hóa học 9                14,000
8 2H901  Toán 9 /1                  8,000
9 2H902  Toán 9/2                  8,000
10 2H909  Sinh học 9                17,000
11 2H925  Âm nhạc và Mĩ thuật 9                11,000
12 2H920  Tiếng Anh 9                  9,000
13 2H922  Tiếng Pháp 9                  9,000
14 2H923  Tiếng Nga 9                10,000
15 2H924  Tiếng Trung Quốc 9                  8,000
16 2H933  Tiếng Nhật 9                11,000
17 2H910  Công nghệ 9 - nấu ăn                  7,000
18 2H927  Công nghệ 9 - trồng cây ăn quả                  6,000
19 2H928  Công nghệ 9 - cắt may                  6,000
20 2H929  Công nghệ 9 : lắp đặt mạng điện trong nhà                  5,000
21 2H930  Công nghệ 9 : sửa chữa xe đạp                  4,000
       Cộng bộ sách lớp 9 - Sách học sinh + Tiếng Anh               140,000
       Cộng bộ sách lớp 9 - Sách học sinh + Tiếng Pháp               140,000
       Cộng bộ sách lớp 9 - Sách học sinh + Tiếng Nga               141,000
       Cộng bộ sách lớp 9 - Sách học sinh + Tiếng Trung Quốc               139,000
       Cộng bộ sách lớp 9 - Sách học sinh + Tiếng Nhật               142,000
     LỚP 10  
       Chương trình chuẩn (14 cuốn)  
1 CH001  Đại số 10 (c)                10,000
2 CH002  Hình học 10 (c)                  6,000
3 CH005  Vật lí 10 (c)                17,000
4 CH007  Hóa học 10 (c)                14,000
5 CH009  Sinh học 10 (c)                11,000
6 CH011  Ngữ văn 10/1 (c)                10,000
7 CH012  Ngữ văn 10/2 (c)                10,000
8 CH015  Lịch sử 10 (c)                15,000
9 CH016  Địa lí 10 (c)                14,000
10 CH018  Tin học 10 (c)                10,000
11 CH017  Giáo dục công dân 10 (c)                  7,000
12 CH010  Công nghệ 10 (c)                16,000
13 KH001  Giáo dục quốc phòng an ninh 10                  9,000
14 CH020  Tiếng Anh 10 (c)                15,000
15 CH022  Tiếng Pháp 10 (c)                10,000
16 CH024  Tiếng Nga 10 (c)                15,000
17 CH027  Tiếng Nhật 10                23,000
18 CH026  Tiếng Trung Quốc 10 (c)                13,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Anh              164,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Pháp              159,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Nga              164,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Nhật              172,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng trung              162,000
       Chương trình nâng cao (10 cuốn)  
1 NH001  Đại số 10 (nc)                14,000
2 NH002  Hình học 10 (nc)                  9,000
3 NH005  Vật lí 10 (nc)                25,000
4 NH007  Hóa học 10 (nc)                19,000
5 NH009  Sinh học 10 (nc)                15,000
6 NH011  Ngữ văn 10/1 (nc)                12,000
7 NH012 Ngữ văn 10/2 (nc)                12,000
8 NH015  Lịch sử 10 (nc)                15,000
9 NH016  Địa lí 10 (nc)                18,000
10 NH020  Tiếng Anh 10 (nc)                21,000
11 NH022  Tiếng Pháp 10 (nc)                10,000
12 NH024  Tiếng Nga 10 (nc)                17,000
13 NH026  Tiếng Trung Quốc 10 (nc)                12,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (nc) + Tiếng Anh              160,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (nc) + Tiếng Pháp              149,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (nc) + Tiếng Nga              156,000
       Cộng bộ sách lớp 10 - Sách học sinh (nc) + Tiếng Trung Quốc              151,000
     LỚP 11  
        Chương trình chuẩn (14 cuốn)  
1 CH101  Đại số và Giải tích 11 (c)                11,000
2 CH102  Hình học 11 (c)                  8,000
3 CH118  Tin học 11 (c)                  9,000
4 CH105  Vật lí 11 (c)                17,000
5 CH107  Hóa học 11 (c)                18,000
6 CH109  Sinh học 11(c)                16,000
7 CH117  Giáo dục công dân 11 (c)                  7,000
8 CH111  Ngữ văn 11/1 (c)                13,000
9 CH112  Ngữ văn 11/2 (c)                  8,000
10 CH115  Lịch sử 11 (c)                12,000
11 CH116  Địa lí 11 (c)                10,000
12 CH110  Công nghệ 11 (c)                14,000
13 KH101  Giáo dục quốc phòng an ninh 11                10,000
14 CH120  Tiếng Anh 11 (c)                16,000
15 CH122  Tiếng Pháp 11 (c)                11,000
16 CH124  Tiếng Nga 11 (c)                17,000
17 CH127  Tiếng Nhật 11                19,000
18 CH126 T iếng Trung Quốc 11 (c)                12,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Anh              169,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Pháp              164,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Nga              170,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Nhật              172,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Trung Quốc              165,000
        Chương trình nâng cao (10 cuốn)  
1 NH101  Đại số và Giải tích 11 (nc)                15,000
2 NH102  Hình học 11 (nc)                  8,000
3 NH105  Vật lí 11 (nc)                22,000
4 NH107  Hóa học 11 (nc)                23,000
5 NH109  Sinh học 11 (nc)                17,000
6 NH111  Ngữ văn 11/1 (nc)                14,000
7 NH112  Ngữ văn 11/2 (nc)                12,000
8 NH115  Lịch sử 11 (nc)                19,000
9 NH116  Địa lí 11 (nc)                15,000
10 NH120  Tiếng Anh 11 (nc)                21,000
11 NH122  Tiếng Pháp 11 (nc)                11,000
12 NH124  Tiếng Nga 11 (nc)                19,000
13 NH126  Tiếng Trung Quốc 11 (nc)                15,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Anh              166,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Pháp              156,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Nga              164,000
       Cộng bộ sách lớp 11 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Trung Quốc              160,000
    LỚP 12   
       Chương trình chuẩn (14 cuốn)  
1 CH201  Giải tích 12 (c)                10,000
2 CH202  Hình học 12 (c)                  6,000
3 CH205  Vật lí 12 (c)                17,000
4 CH207  Hóa học 12 (c)                17,000
5 CH209  Sinh học 12(c)                18,000
6 CH211  Ngữ văn 12/1 (c)                13,000
7 CH212  Ngữ văn 12/2 (c)                13,000
8 CH215  Lịch sử 12 (c)                16,000
9 CH216  Địa lí 12 (c)                17,000
10 CH217  Giáo dục công dân 12 (c)                  7,000
11 CH218  Tin học 12 (c)                  8,000
12 CH210  Công nghệ 12 (c)                10,000
13 KH201  Giáo dục quốc phòng an ninh 12                11,000
14 CH220  Tiếng Anh 12 (c)                17,000
15 CH222  Tiếng Pháp 12 (c)                11,000
16 CH224  Tiếng Nga 12 (c)                13,000
17 CH227  Tiếng Nhật 12                20,000
18 CH226  Tiếng Trung Quốc 12 (c)                13,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Anh              180,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Pháp              174,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Nga              176,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Nhật              183,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (chuẩn) + Tiếng Trung Quốc              176,000
         Chương trình nâng cao (10 cuốn)  
1 NH201  Giải tích 12 (nc)                14,000
2 NH202  Hình học 12 (nc)                  9,000
3 NH205  Vật lí 12 (nc)                25,000
4 NH207  Hóa học 12 (nc)                24,000
5 NH209  Sinh học 12(nc)                24,000
6 NH211  Ngữ văn 12/1 (nc)                14,000
7 NH212  Ngữ văn 12/2 (nc)                12,000
8 NH215  Lịch sử 12 (nc)                19,000
9 NH216  Địa lí 12 (nc)                21,000
10 NH220  Tiếng Anh 12 (nc)                20,000
11 NH222  Tiếng Pháp 12 (nc)                11,000
12 NH224 T iếng Nga 12 (nc)                15,000
13 NH226  Tiếng Trung Quốc 12 (nc)                17,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Anh              182,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Pháp              173,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Nga              177,000
       Cộng bộ sách lớp 12 - Sách học sinh (nâng cao) + Tiếng Trung Quốc              179,000

 

Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Các bài liên quan