Bảng giá SGK từ lớp 4 đến lớp 5, lớp 8 đến lớp 9, lớp 10 đến 12 phục vụ năm học 2022-2023

23/03/2022
STT
MS
TÊN SÁCH
Số trang
Màu ruột
Màu bìa
GIÁ BÌA
 
 
   LỚP 4 (9 CUỐN)
 
 
 
 
1
1H401
Tiếng Việt 4/1
180
4
4/1
                        15.000
2
1H402
Tiếng Việt 4/2
172
4
4/1
                        14.000
3
1H403
Toán 4
184
2
4/0
                        13.000
4
1H404
Khoa học 4
140
4
4/1
                        12.000
5
1H405
Lịch sử và Địa lí 4
160
4
4/0
                        13.000
6
1H406
Âm nhạc 4
56
2
4/0
                          4.000
7
1H407
Mĩ thuật 4
84
4
4/1
                          7.000
8
1H408
Đạo đức 4
44
4
4/1
                          4.000
9
1H409
Kĩ thuật 4
64
4
4/0
                          5.000
 
 
   CỘNG BỘ SÁCH LỚP 4 - SHS
 
 
 
                      87.000
 
 
   LỚP 5 (9 CUỐN)
 
 
 
 
10
1H501
Tiếng Việt 5/1
180
4
4/1
                        15.000
11
1H502
Tiếng Việt 5/2
172
4
4/1
                        14.000
12
1H503
Toán 5
184
2
4/0
                        13.000
13
1H504
Khoa học 5
148
4
4/1
                        13.000
14
1H505
Lịch sử và Địa lí 5
132
4
4/1
                        11.000
15
1H506
Âm nhạc 5
64
2
4/0
                          5.000
16
1H507
Mĩ Thuật 5
108
4
4/1
                          9.000
17
1H508
Đạo đức 5
44
4
4/1
                          4.000
18
1H509
Kĩ thuật 5
64
4
4/0
                          5.000
 
 
CỘNG BỘ SÁCH LỚP 5 - SHS
 
 
 
                      89.000
 
 
   LỚP 8 (13 CUỐN)
 
 
 
 
19
2H811
Ngữ văn 8/1
176
1
4/0
                        10.000
20
2H812
Ngữ văn 8/2
160
1
4/0
                        10.000
21
2H815
Lịch sử 8
156
2
4/1
                        12.000
22
2H816
Địa lí 8
160
4
4/0
                        13.000
23
2H817
Giáo dục công dân 8
60
1
4/0
                          4.000
24
2H805
Vật lí 8
104
2
4/0
                          8.000
25
2H807
Hoá học 8
160
2
4/0
                        12.000
26
2H801
Toán 8/1
136
1
4/0
                          8.000
27
2H802
Toán 8/2
132
1
4/1
                          8.000
28
2H809
Sinh học 8
212
4
4/1
                        18.000
29
2H810
Công nghệ 8 - Công nghiệp
204
4
4/1
                        17.000
30
2H818
Âm nhạc và Mĩ thuật 8
176
4
4/0
                        15.000
31
2H820
Tiếng Anh 8
164
4
4/0
                        14.000
 
 
   CỘNG BỘ SÁCH LỚP 8 - SHS + TIẾNG ANH
 
 
 
                    149.000
 
 
   LỚP 9 (13 CUỐN)
 
 
 
 
32
2H912
Ngữ văn 9/1
240
1
4/0
                        14.000
33
2H913
Ngữ văn 9/2
212
1
4/0
                        12.000
34
2H916
Lịch sử 9
192
2
4/0
                        14.000
35
2H917
Địa lí 9
156
4
4/1
                        13.000
36
2H918
Giáo dục công dân 9
68
1
4/0
                          4.000
37
2H905
Vật lí 9
168
2
4/4
                        12.000
38
2H907
Hoá học 9
172
4
4/1
                        14.000
39
2H901
Toán 9/1
128
1
4/1
                          8.000
40
2H902
Toán 9/2
136
1
4/0
                          8.000
41
2H909
Sinh học 9
200
4
4/0
                        17.000
42
2H925
Âm nhạc và Mĩ thuật 9
128
4
4/0
                        11.000
43
2H920
Tiếng Anh 9
108
4
4/0
                          9.000
44
2H922
Tiếng Pháp 9
136
2
4/0
                          9.000
45
2H910
Công nghệ 9 - Nấu ăn
80
4
4/0
                          7.000
46
2H927
Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả
72
4
4/0
                          6.000
47
2H928
Công nghệ 9 - Cắt may
72
4
4/0
                          6.000
48
2H929
Công nghệ 9 : Lắp đặt mạng điện trong nhà
56
4
4/0
                          5.000
49
2H930
Công nghệ 9 : Sửa chữa xe đạp
48
4
4/0
                          4.000
 
 
   CỘNG BỘ SÁCH LỚP 9 - SHS + TIẾNG ANH + SỬA CHỮA
 
 
 
                    173.000
 
 
   LỚP 11
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (14 CUỐN)
 
 
 
 
50
CH101
Đại số và giải tích 11
192
1
4/0
                        11.000
51
CH102
Hình học 11
136
1
4/1
                          8.000
52
CH118
Tin học 11
144
1
4/0
                          9.000
53
CH105
Vật lí 11
228
2
4/1
                        17.000
54
CH107
Hoá học 11
220
4
4/1
                        18.000
55
CH109
Sinh học 11
188
4
4/1
                        16.000
56
CH117
Giáo dục công dân 11
120
1
4/0
                          7.000
57
CH111
Ngữ văn 11/1
216
1
4/0
                        13.000
58
CH112
Ngữ văn 11/2
136
1
4/0
                          8.000
59
CH115
Lịch sử 11
156
2
4/1
                        12.000
60
CH116
Địa lí 11
116
4
4/1
                        10.000
61
CH110
Công nghệ 11 - Công nghiệp
164
4
4/1
                        14.000
62
KH101
Giáo dục quốc phòng - an ninh 11
120
1
4/0
                        10.000
63
CH120
Tiếng Anh 11
196
4
4/0
                        16.000
 
 
   CỘNG BỘ SÁCH LỚP 11 - SHS (CHUẨN) + TIẾNG ANH
 
 
 
                    169.000
 
 
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 CUỐN)
 
 
 
 
64
NH101
Đại số và giải tích 11 nâng cao
240
1
4/0
                        15.000
65
NH102
Hình học 11 nâng cao
132
1
4/1
                          8.000
66
NH105
Vật lí 11 nâng cao
292
2
4/1
                        22.000
67
NH107
Hoá học 11 nâng cao
268
4
4/1
                        23.000
68
NH109
Sinh học 11 nâng cao
188
4
4/1
                        17.000
69
NH111
Ngữ văn 11 nâng cao, tập 1
264
1
4/0
                        14.000
70
NH112
Ngữ văn 11 nâng cao, tập 2
208
1
4/0
                        12.000
71
NH115
Lịch sử 11 nâng cao
296
2
4/0
                        19.000
72
NH116
Địa lí 11 nâng cao
184
4
4/0
                        15.000
73
NH120
Tiếng Anh 11 nâng cao
256
4
4/0
                        21.000
 
 
CỘNG BỘ SÁCH LỚP 11 - SHS (NÂNG CAO) + TIẾNG ANH
 
 
 
                    166.000
 
 
LỚP 12
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (14 CUỐN)
 
 
 
 
74
CH201
Giải tích 12
160
1
4/0
                        10.000
75
CH202
Hình học 12 (C)
112
1
4/0
                          6.000
76
CH205
Vật lí 12 (C)
232
2
4/0
                        17.000
77
CH207
Hóa học 12 (C)
208
4
4/0
                        17.000
78
CH209
Sinh học 12 (C)
220
4
4/0
                        18.000
79
CH211
Ngữ văn 12/1
224
1
4/0
                        13.000
80
CH212
Ngữ văn 12/2
216
1
4/0
                        13.000
81
CH215
Lịch sử 12
224
2
4/0
                        16.000
82
CH216
Địa lí 12
208
4
4/0
                        17.000
83
CH217
Giáo dục công dân 12
120
1
4/0
                          7.000
84
CH218
Tin học 12
136
1
4/0
                          8.000
85
CH210
Công nghệ 12
120
4
4/0
                        10.000
86
KH201
Giáo dục quốc phòng - an ninh 12
108
4
4/1
                        11.000
87
CH220
Tiếng Anh 12
200
4
4/0
                        17.000
 
 
   CỘNG BỘ SÁCH LỚP 12 - SHS (CHUẨN) + TIẾNG ANH
 
 
 
                    180.000
 
 
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (10 CUỐN)
 
 
 
 
88
NH201
Giải tích 12, nâng cao
232
1
4/0
                        14.000
89
NH202
Hình học 12, nâng cao
144
1
4/0
                          9.000
90
NH205
Vật lí 12 nâng cao
328
2
4/4
                        25.000
91
NH207
Hóa học 12 nâng cao
280
4
4/0
                        24.000
92
NH209
Sinh học 12 nâng cao
280
4
4/1
                        24.000
93
NH211
Ngữ văn 12 nâng cao, tập 1
256
1
4/0
                        14.000
94
NH212
Ngữ văn 12 nâng cao, tập 2
224
1
4/0
                        12.000
95
NH215
Lịch sử 12 nâng cao
296
2
4/0
                        19.000
96
NH216
Địa lí 12 nâng cao
256
4
4/0
                        21.000
97
NH220
Tiếng Anh 12 (NC)
240
4
4/0
                        20.000
 
 
CỘNG BỘ SÁCH LỚP 12 - SHS (NÂNG CAO) + TIẾNG ANH
 
 
 
                    182.000

 

Tác giả: Phòng TC-HC
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Các bài liên quan