Danh mục Sách tham khảo, Sách tự chọn năm học 2022 - 2023

23/03/2022
Nội dung gồm:
  1. Sách tham khảo mới (theo CT GDPT 2018)
  2. Sách Mầm non (theo CT GDMN mới)
  3. Sách Tiểu học hiện hành (lớp 3,4,5)
  4. Sách Trung học cơ sở (lớp 6,7,8,9)
  5. Sách Trung học phổ thông
  6. Sách tham khảo khác (bộ sách nghiệp vụ thư viện)
  7. Sách Tin học tự chọn (cho Tiểu học, THCS)
Tải danh mục Sách tham khảo, Sách tự chọn tại đây.
Tác giả: Phòng Kinh doanh

Các bài liên quan