Bảng giá sách giáo viên lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

12/06/2020

 

Stt Tên sách Khổ sách
(cm) 
Số trang (ruột)  Giá bìa
(đồng)
      Bộ 'Kết nối tri thức với cuộc sống'
1  Toán 1 - SGV 19 x 26,5 120           40,000
2  Tiếng Việt, tập 1 - SGV 19 x 26,5 296           99,000
3  Tiếng Việt, tập 2 - SGV 19 x 26,5 208           69,000
4  Đạo đức 1 - SGV 19 x 26,5 100           34,000
5  Âm nhạc 1 - SGV 19 x 26,5 80           27,000
6  Mĩ thuật 1 - SGV 19 x 26,5 40           15,000
7  Tự nhiên và Xã hội 1 - SGV 19 x 26,5 124           43,000
8  Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV 19 x 26,5 204           68,000
9  Giáo dục Thể chất 1 -  SGV 19 x 26,5 112           39,000
                                                          Cộng    1,284      434,000
      Bộ 'Chân trời sáng tạo'
1  Toán 1 -  SGV 19 x 26,5 192           56,000
2  Tiếng Việt, tập 1 - SGV 19 x 26,5 388         104,000
3  Tiếng Việt, tập 2 - SGV 19 x 26,5 260           89,000
4  Đạo đức 1 - SGV 19 x 26,5 88           23,000
5  Âm nhạc 1 - SGV 19 x 26,5 100           25,000
6  Mĩ thuật 1 - SGV 19 x 26,5 64           20,000
7  Tự nhiên và Xã hội 1 - SGV 19 x 26,5 132           41,000
8  Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV 19 x 26,5 152           49,000
9  Giáo dục Thể chất 1 - SGV 19 x 26,5 120           41,000
                                               Cộng         1,496      448,000
      Bộ 'Cùng học để phát triển năng lực'
1  Tiếng Việt 1 - SGV 20,5 x 28,5 348         117,000
2  Toán 1 - SGV 20,5 x 28,5 232           73,000
3  Tự nhiên và Xã hội 1 - SGV 20,5 x 28,5 116           49,000
4  Đạo đức 1 - SGV 20,5 x 28,5 60           27,000
5  Mĩ thuật 1 - SGV 20,5 x 28,5 76           29,000
6  Âm nhạc 1 - SGV 20,5 x 28,5 68           27,000
7  Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV 20,5 x 28,5 176           65,000
8  Giáo dục thể chất 1 - SGV 20,5 x 28,5 96           46,000
                                                           Cộng      1,172      433,000
      Bộ 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục'
1  Toán 1 - SGV 19 x 26,5 160           38,000
2  Tiếng Việt 1, Tập 1 - SGV 19 x 26,5 328           73,000
3  Tiếng Việt 1, Tập 2 - SGV 19 x 26,5 276           62,000
4  Đạo đức 1 - SGV 19 x 26,5 176           41,000
5  Mĩ thuật 1 - SGV 19 x 26,5 100           42,000
6  Âm nhạc 1 - SGV 19 x 26,5 152           65,000
7  Hoạt động trải nghiệm 1 A - SGV 19 x 26,5 136           33,000
8  Hoạt động trải nghiệm 1 B - SGV 19 x 26,5 156           36,000
                                                           Cộng     1,484      390,000
1  Tiếng Anh 1 - SGV 17 x 24 180           47,000

 

Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Các bài liên quan